türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi xls 3

Ersan Şen Hukuk ve Danışmanlık Madde 10 – Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz. Şîa’nın, devlet başkanlığını (imâmet) dinin rükünlerinden biri olarak kabul…